top of page

הארכת מועדים להנגשה ברשויות המקומיות

בהתאם לחוק ההסדרים קיימת הארכת מועדים למועצות אשר יגישו תוכניות סדורות עד מרץ 2022.
מה זה אומר?
בואו תקדישו 10 דקות וגלו הכל בסרטון הבא.


הקורונה, חוסר בתקציב מדינה, מערכות בחירות ועוד שלל נסיבות הביאו לכך שהתאמות נגישות לא בוצעו בהתאם ללוחות הזמנים בתקנות. הדרך היחידה לקבל הארכת מועדים היא על ידי הגשה של מסמכים. הסבר מלא קיים בסרטון.

יש לבצע מיפוי מדוייק לכל הנכסים ברשות לוודא את מצב הנגישות. יש לבנות תוכנית שנתית עד למרץ 2023. כל שנה עוקבת יש לבצע עוד 25% עד השגת 100% נגישות במהלך 4 שנים.

קיים טפסים ודיווחים שוטפים שיש לבצע על מנת לקבל ארכה.

Comments


bottom of page