top of page
סקרי נגישות

סקרי נגישות

מטרת סקרי הנגישות היא התאמת מבנים קיימים לתקנות הנגישות הייעודיות לאופי המקום. במהלך ביצוע הסקר, נגיע למבנה ונבדוק מה הם ההתאמות הדרושות בכדי לעמוד בתקנות. הסקרים יבוצעו באמצעות אפליקציית ACHECK כלי טכנולוגי ייחודי לתמר נגישות שמקל משמעותיות על יישום דרישות הנגישות בשטח.

פרוייקטים/ לקוחות בתחום

bottom of page