top of page
A-CHECK

A-CHECK

באמצעות אפליקציית A-Check יכול האחראי על הנכס לבצע בדיקה נגישות בנכס טרם מתן השירות.
האפליקציה הינה שילוב של ידע מקצועי ופיתוח טכנולוגי, המאפשר ביצוע סקר שטח בצורה יעילה, נוחה, ידידותית למשתמש וחוסכת זמן רב.
פרט לביצוע הסקר יכול הלקוח גם:
לצפות בסקרים שכבר בוצעו;
לערוך/להרחיב סקרים שכבר בוצעו;
להגדיר ולהוסיף התאמות ותיקונים אותם יש לבצע על מנת להתאים את הנכס הנסקר לדרישות הנגישות;
להנפיק חוברת סיכום של הסקרים שכבר בוצעו ושכוללת את כלל ממצאי הסקר, לרבות הדרישות שנסקרו, הממצאים שנמצאו, תמונות כפי שצולמו במהלך הסקר והערות מטעם הסוקר.

פרוייקטים/ לקוחות בתחום

bottom of page